Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp

06/01/2023

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư 2020);
 
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP);
 
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);
 
Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Nghị định số 122/2021/NĐ-CP);

 

Nhằm thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động đầu tư trong các KCN, KKT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trên thực hiện nội dung sau:

1. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đã đăng ký theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2020 (lưu ý nội dung về mục tiêu,  quy mô, vốn, tiến độ thực hiện dự án).

Nhà đầu tư không được thực hiện những nội dung khác ngoài các nội dung đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án đầu tư khi chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án.

2. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Điều 72 Luật Đầu tư 2020 (chú ý quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020); nội dung báo cáo và kỳ báo cáo theo Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; Mẫu báo cáo trên theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Ban Quản lý đề nghị quý doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam bị xử lý theo Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP).

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký tài khoản và thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (https://fdi.gov.vn)

3. Doanh nghiệp tự rà soát các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án đầu tư và tình hình thực hiện dự án thực tế; nếu có thay đổi, điều chỉnh, đề nghị doanh nghiệp tham khảo thực hiện thủ tục điều chỉnh tại đường dẫn:

https://dichvucong.longan.gov.vn

Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ, nhà đầu tư có thể liên hệ Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: (0272) 3825446 hoặc Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư, di động: 0908503988, email: anhvu@longan.gov.vn để được giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực đầu tư.

 

 

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.