THÔNG TIN LIÊN HỆ

                             BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
                                      Địa chỉ: 25 Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An 
                    Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (một cửa): (0272) 3825.445 Fax: (0272) 3825.442
                       Email: bqlkkt@longan.gov.vn Website: bqlkkt.longan.gov.vnipinvietnam.vn

 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

   

 

Hỗ trợ chung: Văn phòng Ban - Điện thoại:(0272)3 825 445

- Trần Vĩnh Thái
- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Di động: 0987304872
- Email: vinhthai@longan.gov.vn
 
Hỗ trợ về lĩnh vực Đầu tư: (0272)3 825 446
 
Hỗ trợ về Xây dựng: (0272)3 835 600
 
Hỗ trợ về lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp - Lao động: (0272)3 835 601
 

KCN Thuận Đạo
KCN Việt Hoa

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.