Sơ đồ tổ chức

18-06-2018 7-45-55 AM.png

 

Ban Lãnh Đạo

TRƯỞNG BAN
   Họ và Tên                 Nguyễn Thành Thanh
   Ngày Sinh    25/04/1965
   Trình Độ Chuyên Môn

 - Quản lý kinh tế chương trình 4 năm.

 - Cử nhân luật.

 - Cử nhân xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước.

 - Thạc sĩ Chính trị học.

   Trình độ chính trị     Cao cấp
   Trình Độ Ngoại Ngữ     Anh văn B
   Ngạch Chuyên Viên     Chuyên viên chính

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1. Lãnh đạo chung, quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (sau đây gọi là Ban Quản lý) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý.
2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, quản lý biên chế.
- Chủ tài khoản (kinh phí thường xuyên và các nguồn vốn, dự án Ban Quản lý làm chủ đầu tư), chịu trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý kế hoạch Đầu tư, Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý cửa khẩu Bình Hiệp.

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức... theo sụ phân công của cấp trên.

- Trưởng ban Biên tập trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế

- Là người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÓ TRƯỞNG BAN
   Họ và Tên                 Phạm Thanh Bình       
   Ngày Sinh    10/05/1976
   Trình Độ Chuyên Môn

 - Cử nhân kinh tế- kỹ thuật

 - Cử nhân HC

 - Thạc Sỹ QTKD (Hệ điều hành cao cấp).

   Trình độ chính trị     Cao cấp
   Trình Độ Ngoại Ngữ     Anh văn B1 (Khung Châu Âu)
   Ngạch Chuyên Viên     Chuyên viên chính

 

NHIỆM VỤ CHÍNH ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1. Giúp việc cho Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách, giải quyết một số công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.
2. Ngoài công việc được phân công phụ trách, có trách nhiệm cùng Trưởng ban giải quyết công việc chung, liên đới chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước cấp trên.
3. Khi Trưởng ban đi vắng được quyền thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động chung, giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan và công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, sở ngành tỉnh. 
4. Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản.
5. Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng (ngoại trừ lĩnh vực công tác, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Trưởng ban).
6. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ban Quản lý và tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ... theo sự phân công của cấp trên.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÓ TRƯỞNG BAN
   Họ và Tên                 Võ Ngọc Đỉnh       
   Ngày Sinh    20/02/1964
   Trình Độ Chuyên Môn

 - Kỹ sư cơ khí

 - Cử nhân khoa học ngành Quản trị kinh doanh

   Trình độ chính trị     Cao cấp
   Trình Độ Ngoại Ngữ     Anh văn B1 (Khung Châu Âu)
   Ngạch Chuyên Viên     Chuyên viên chính

 

NHIỆM VỤ CHÍNH ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Giúp Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách, giải quyết một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

2. Ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách, có trách nhiệm cùng Trưởng ban giải quyết công việc chung, liên đới chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước cấp trên.

3. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ngoại trừ các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Trưởng ban.

4. Theo dõi tình hình hoạt động của Cảng quốc tế Long An.

5. Được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản của Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

6. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo sự phân công của cấp trên.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 


Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.