Những ưu đãi khi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An
Thứ ba - 12/05/2015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng là 20% kể từ ngày 01/01/2016 (hiện tại thuế TNDN có thuế suất là 22%).

- Thuế TNDN là 17% kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Thị xã Kiến Tường;

Các khu công nghiệp: Đức Hoà I, Xuyên Á, Tân Đức, Đức Hòa III, Thế Kỷ, DNN-Tân Phú, Nam Thuận (Đại Lộc), Hựu Thạnh, Tân Đô, Hải Sơn thuộc địa bàn huyện Đức Hòa cũng được hưởng thuế TNDN là 17% kể từ ngày 01/01/2016 (hiện tại thuế TNDN của khu vực này là 20%).

- Thuế TNDN ưu đãi 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm đối với các dự án quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 gồm dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã hội hóa.

I. Ưu đãi khi đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Long An
(thuế TNDN từ 17% đến 20% tùy theo khu vực đầu tư, xem nội dung phía trên)

a) Miễn thuế 02 năm, giảm 50% thuế xuất trong 04 năm khi đầu tư vào khu công nghiệp (áp dụng cho tất cả các KCN) trên địa bàn tỉnh Long An.

b) Miễn thuế 04 năm đầu, giảm 50% thuế xuất trong 09 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được quy định trong Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

c) Các ưu đãi khác: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010.

II. Ưu đãi khi đầu tư vào Khu kinh tế tỉnh Long An
(Căn cứ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính)

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế xuất trong 09 năm tiếp theo.

b. Ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân

Người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.

c. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

Hàng hóa, dịch vụ trong khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuế GTGT 0% theo Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính.

d.  Về thuế tiêu thụ đặc biệt (thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành)

e.  Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu được miễn thuế theo Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính.

f. Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước

Dự án đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

g. Ưu đãi về thu tiền sử dụng đất

Nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu làm mặt bằng sản xuất kinh doanh mà lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Nguyễn Anh Vũ (PĐT)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?