LAEZA được ủy quyền giải quyết hồ sơ đề án bảo vệ môi trường và xác nhận văn bản, hợp đồng bất động sản trong KCN
Thứ tư - 19/02/2014
hồ sơ đề án bảo vệ môi trường và xác nhận văn bản, hợp đồng bất động sản
Trong khi chờ văn bản hướng dẫn việc ủy quyền của các Bộ ngành trung ương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và nhằm tránh sự ùn tắc và chậm trể trong giải quyết hồ sơ đề án bảo vệ môi trường và xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) trong giao thời giữa thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về KCN, KCX và KKTcho đến khi “các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn hoặc ủy quyền UBND cấp tỉnh, Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này”, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản số số 369/UBND-KT ngày 11/02/2014 uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An giải quyết hồ sơ đề án bảo vệ môi trường và xác nhận văn bản, hợp đồng bất động sản trong KCN.

Thực hiện trách nhiệm được ủy quyền, kể từ ngày 17/02/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An sẽ tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. “Thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án trong KCN, KKT” và bổ sung nội dung này vào Công văn số 1060/UBND-NN ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong KCN;

2. “Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN, KKT  cho tổ chức có liên quan; tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN, KKT của nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, KKT”.

Các cơ sở trong KCN phải lập đề án bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến Ban Quản lý Khu kinh tế để được thẩm định, phê duyệt, xác nhận đăng ký theo trình tực thủ tục quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản./.
NQT (P.TN&MT)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?