BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 65B Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An 
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (một cửa): (0272) 3825.445 Fax: (0272) 3825.442
Email: bqlkkt@longan.gov.vn Website: bqlkkt.longan.gov.vn; ipinvietnam.vn

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế
- Trương Văn Triều - Trưởng ban - Di động: 0918613333 Email: vantrieu@longan.gov.vn
- Trần Văn Bình - Phó Trưởng ban - Di động: 0919404009 Email: binhtv@longan.gov.vn
- Phạm Thanh Bình - Phó Trưởng ban - Di động: 0918499107 Email: ptbinh@longan.gov.vn
Hỗ trợ thông tin các KCN - Xúc tiến đầu tư
- Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng phòng - Di động: 0908503988 Email: anhvu@longan.gov.vn
Hỗ trợ về lĩnh vực Đầu tư: (0272) 3825446
- Nguyễn Thị Bảnh - Trưởng phòng - Di động: 0943998999 Email: banhnt@longan.gov.vn
Hỗ trợ về Xây dựng: (0272) 3835.600
- Ngô Vĩnh Thiện - Trưởng phòng - Di động: 0919213825 Email: thiennv@longan.gov.vn
- Trần Minh Trí - Phó Trưởng phòng - Di động: 0903383753 Email: tri_tm@longan.gov.vn
Hỗ trợ về lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp - Lao động: (0272) 3835.601
- Nguyễn Thị Minh Hương - Trưởng phòng - Di động: 0916718789 Email: huongntm@longan.gov.vn
- Lê Minh Quang - Phó Trưởng phòng - Di động: 0903371037 Email: quanglm@longan.gov.vn
Hỗ trợ về việc tiếp nhận hồ sơ (một cửa)
- Trần Vĩnh Thái - Chánh văn phòng - Di động: 0987304872 Email: vinhthai@longan.gov.vn

Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?