BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An 
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (một cửa): (0272) 3825.445 Fax: (0272) 3825.442
Email: bqlkkt@longan.gov.vn Website: bqlkkt.longan.gov.vn; ipinvietnam.vn

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế
Nguyễn Thành Thanh,  Trưởng ban Di động: 0913763855, Email: thanhthanh@longan.gov.vn
- Nguyễn Thành Thanh
- Chức vụ: Trưởng ban
- Di động: 0913763855
- Email: thanhthanh@longan.gov.vn​​
Phạm Thanh Bình - Phó Trưởng ban - Di động: 0918499107 Email: ptbinh@longan.gov.vn
- Phạm Thanh Bình
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Di động: 0918499107
- Email: ptbinh@longan.gov.vn​​
Hỗ trợ về lĩnh vực Đầu tư: (0272) 3825446
Nguyễn Thị Bảnh
- Nguyễn Thị Bảnh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0943998999
- Email: banhnt@longan.gov.vn​​
Hỗ trợ về Xây dựng: (0272) 3835.600
Ngô Vĩnh Thiện
- Ngô Vĩnh Thiện
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0919213825
- Email: thiennv@longan.gov.vn​​
Phạm Thanh Bình - Phó Trưởng ban - Di động: 0918499107 Email: ptbinh@longan.gov.vn
- Trần Minh Trí
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0903383753
- Email: tri_tm@longan.gov.vn​​
Hỗ trợ về lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp - Lao động: (0272) 3835.601
Nguyễn Thị Minh Hương
- Nguyễn Thị Minh Hương
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0916718789
- Email: huongntm@longan.gov.vn​​
Lê Minh Quang
- Lê Minh Quang
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0903371037
- Email: quanglm@longan.gov.vn​​
Hỗ trợ về việc tiếp nhận hồ sơ (một cửa)
Trần Vĩnh Thái
- Trần Vĩnh Thái
- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Di động: 0987304872
- Email: vinhthai@longan.gov.vn​​
Hỗ trợ thông tin các KCN - Xúc tiến đầu tư
Nguyễn Anh Vũ
- Nguyễn Anh Vũ
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0908503988
- Email: anhvu@longan.gov.vn​​
Nguyễn Anh Vũ (KHĐT)
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?