Thứ sáu - 21/10/2016
Chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 31/5/2016, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua các Ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ trong năm 2016 (kèm theo Công văn số 38/QBNNVV-KH&CS).
Chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Qua những góp ý về các chương trình hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ trong thời gian qua, để hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 như: Mở rộng phạm vi, ngành nghề hỗ trợ DNNVV; huớng dẫn chi tiết mã ngành; điều chỉnh hạn mức chuơng trình... Xem tại đây.
Thông qua Công văn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ gửi đến Ban Quản lý kinh tế, Ban Quản lý thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết, tiếp cập để được hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh./.
Nguyễn Anh Vũ (KHTH)