Thứ năm - 23/08/2012

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An 
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (một cửa): (0272) 3825.445 Fax: (0272) 3825.442
Email: bqlkkt@longan.gov.vn Website: bqlkkt.longan.gov.vn; ipinvietnam.vn


Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế
Nguyễn Thành Thanh,  Trưởng ban Di động: 0913763855, Email: thanhthanh@longan.gov.vn- Nguyễn Thành Thanh
- Chức vụ: Trưởng ban
- Di động: 0913763855
- Email: thanhthanh@longan.gov.vn
​​
 
Phạm Thanh Bình - Phó Trưởng ban - Di động: 0918499107 Email: ptbinh@longan.gov.vn
- Phạm Thanh Bình
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Di động: 0918499107
- Email: ptbinh@longan.gov.vn
​​
 
VoNgocDinh - Phó Trưởng ban - Di động: 0918499107 Email: ptbinh@longan.gov.vn

- Võ Ngọc Đỉnh
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Di động: 0918208769
- Email: ngocdinh@longan.gov.vn
​​

Hỗ trợ về việc tiếp nhận hồ sơ (một cửa) (0272) 3825445
Trần Vĩnh Thái
- Trần Vĩnh Thái
- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Di động: 0987304872
- Email: vinhthai@longan.gov.vn
​​
Nguyễn Kim Hà
- Nguyễn Kim Hà
- Chức vụ:Phó Chánh văn phòng
- Di động: 0984807762
- Email: hank@longan.gov.vn 
Hỗ trợ về lĩnh vực Đầu tư: (0272) 3825446
Nguyễn Anh Vũ

- Nguyễn Anh Vũ
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0908503988
- Email: anhvu@longan.gov.vn​​

a Khoa
- Huỳnh Hữu Khoa
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0908596650
- Email: khoahh@longan.gov.vn
​​

Hỗ trợ về Xây dựng: (0272) 3835.600
Ngô Vĩnh Thiện
- Ngô Vĩnh Thiện
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0919213825
- Email: thiennv@longan.gov.vn
​​
Phan Hửu Phát
- Phan Hửu Phát
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0983944550
- Email: huuphat@longan.gov.vn
​​
Hỗ trợ về lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp - Lao động: (0272) 3835.601
Trần Minh Trí
- Trần Minh Trí
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Di động: 0903383753
- Email: tri_tm@longan.gov.vn​​

A Tuấn
- Nguyễn Anh Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Di động: 0949819964
- Email: tuannaq@longan.gov.vn
​​